New Page 1
 

Kh?a học huấn luyện gi?o vi?n

 

Kỹ thuật huấn luyện giáo viên

Giờ lý thuyết giảng dạy tối thiểu

Dịch vụ thực hành tối thiểu

1. Luật lệ và nộI quy qui định của sở Chuyên Trách về Cắt Tóc và Ngành Thẩm Mỹ.

10

 

2. Sự giảng dạy được chuẩn bị:
a. Kỹ thuật giảng dạy: Phương pháp giảng dạy, cách giảng bài lý thuyết, cách biểu diển, cách thực hện, tài xã giao, trợ huấn cụ, và dùng câu hỏi để khuyến khích việc học
b. kỹ thuật hệ thống hóa: phương pháp dạy bốn bước, cách thực hiện.
c. Dàn bài: đề tài, danh nghĩa, phát họa, phát triển, và trợ thị, vân vân
d. kỹ thuật để đánh giá: mục đích bài trắc nghiệm loại trắc nghiệm, hành chánh trắc nghiệm, cho điểm, sắp hạng


40


30

60

1050

60

3. Hướng dẫn lớp học, giảng dạy kỹ thuật và biểu diển cho 3 học viên hoặc nhiều hơn về tất cả những thực hành về thẩm mỹ, gồm cả những luật lệ, nộI qui và qui định của ngành Thẩm Mỹ.(Phải hướng dẫn dưới sự giám sát của giáo viên có bằng)

140

 

4. Giám sát và huấn luyện học viên trong khi chúng thực hành về nghệ thuật của ngành Thẩm Mỹ trên một con người hay một đầu giả (hình nộm) trong một lớp học hay phòng thí nghiệm

100

 

5. Huấn luyện thêm:
(Có thể bao gồm đao đức nghề nghiệp, vệ sinh cá nhân, sư tươm tất, sự mua bán, đòi hỏi học sinh cần biết về sự cất giữ những hồ sơ tài liệu, làm kiểu mẩu, bàn giấy và sự tiếp tân, chăm sóc và chải kiểu những tóc giả, khoản khấu trừ lương bổng, làm sao để tìm và được việc làm, chuẩn bị đơn xin việc và cách quản lý tiệm thẩm mỹ.)

 

 

 

Sự tối thiểu phối hợp với toàn thể 600 giờ học, bao gồm cả những giai đoạn giảng dạy về kỹ thuật và cơ hội để học viên tiếp nhận những năng khiếu

 Lớp học cho những học viên ghi danh học lớp huấn luyện giáo viên phải gồm sáu trăm (600) giờ học bao gồm tối thiểu 390 giờ giảng dạy về kỹ thuật (giảng bài lý thuyết, biểu diển lớp tham dự và/hay là thi cử) và theo sau là những dịch vụ thực hành đặc biệt tối thiểu. Sự tối thiểu phối hợp với toàn thể 600 giờ, gồm cả giảng dạy về kỹ thuật và cơ hội để học viên tiếp nhận những năng khiếu cần thiết do áp dụng thực hành dưới sự giám sát của thầy giáo trong trường.

Mục đích giáo dục của khóa huấn luyện giáo viên

Khóa huấn luyện giáo viên được soạn ra để chuẩn bị cho học viên dự thi lấy bằng giảng viên của tiểu bang và có công việc làm với lợi nhận cao như là một giáo viên thẩm mỹ.

Giảng dạy về kỹ thuật có nghĩa là dạy về biểu diển, giảng bài lý thuyết, tham dự lớp hay thi cử. Dịch vụ thực hành có nghĩa là thật sự thực hện bởi ngườI giảng viên đang được huấn luyện với những nguyên tắc và kỹ thuật giảng dạy.

Mục tiêu thực hiện khóa huấn luyện giáo viên:

Ðể phát triển khả năng về:
- Dạy liên hệ tới dử kện, kỹ thuật và dịch vụ vận dụng tay
- Xử dụng những trợ cụ cho việc giảng dạy như là bản giáo trình, trợ thị hay trắc nghiệm.
- Ðạt được khả năng nghề nghiệp như một giáo viên
- Phát tiển đặc tánh cá nhân để góp phần vào sự thành công trong việc giảng dạy.
- Phát triễn kinh nghiệm nghề nghiệp và đặc tính cá nhân để nâng cao chất lượng ngành thẩm mỹ bởi đào tạo những học viên có phẩm chất.
- Phát triển những dàn bài, phát h a, tiến trình và trắc nghiệm để chắc chắn học viên nhận thức được và khác sâu vào trí khi h c.
- Phát triển một lớp học được phản ảnh một sự hiểu biết, sự liên hệ đồng nhất về học hỏi.
- Phát triển dụng cụ giảng dạy để sẽ dễ dàng sắp đặt và chuẩn bị cho lớp h c.
- Phát triển những trợ học cụ mà nó sẽ cho học viên huấn nghiệp trong lảnh vực làm việc và trong lớp họ c.

Ðiều kiện tốt nghiệp của khóa huấn luyện giáo viên:
Khi một học viên đã hoàn tất những giờ lý thuyết được đòi hỏi và những dịch vụ thực hành trong sự huấn luyện giáo viên với GPA (điểm trung bình) là C (70%) hay nhiều hơn, cậu/cô ấy được thưởng một bằng chứng nhận về sự tốt nghiệp của cậu/cô ấy. Học viên được giúp đở để hoàn tất những tài liệu cần thiết để làm hồ sơ về cuộc thi do sở chuyên trách Hớt Tóc và Thẩm Mỹ một cách chính xác.

Ðiều kiện lấy bằng của khóa huấn luyện giáo viên:
Một bằng giáo viên được cấp bởi tiểu bang California chỉ sau khi học viên hoàn tất và tốt nghiệp thành công khóa huấn luyện giáo viên, đã hoàn tất học trình lớp 12; được nộp giấy chứng nhận có thị thực do chủ chứng minh về kính nghiệm và đã đậu cuộc kỳ thi do Sở Chuyên Trách về Cắt Tóc và ngành Thẩm Mỹ với điểm trung bình là 75%.

Giảng dạy kỹ thuật có nghĩa là dạy bằng cách biểu diển, giảng bài lý thuyết, sự tham dự lớp và thi cử. Dịch vụ thực hành có nghĩa là thật sự thực hện bởi học viên cho một dịch vụ hoàn tất trên một người khác hay trên đầu giả. Giảng dạy kỹ thuật và thực hành phải gồm có:
 

 

 

  Costmetology  Manucurist  Teache

 

 
Các Ngành Học
 
Thẩm Mỹ
Móng tay
Giảng viên
Chăm sóc da
Net Price Calculation
Asian-American International Beauty College
7871 Westminster Blvd
Westminster , CA 92683.
Điện thoại: 1-714-891-0508
 
New Page 1
Home         About         Courses       Admission         Student Services         Contact Us         Links

Copyright © 2021 aabeautycollege.com. All rights reserved. Designed by Sea-lion